Спосіб виробництва горілки (Патент на винахід № 114212)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до способу виробництва горілки, що передбачає приготування сортівки шляхом змішування спирту-ректифікату з підготовленою водою, обробку холодом, очищення шляхом пропускання самопливом через кварцовий пісок та комбінований склад активованого вугілля, що містить 85 % березового вугілля, внесення згідно з рецептурою інгредієнтів, остаточне фільтрування і розлив, причому комбінований склад активованого вугілля містить 15 % активованого вугілля із карбонізованих деревних відходів, які утворюються при піролізі деревної тріски листяних порід розміром 6Ч12Ч3 мм з початковою вологістю 8-12 %, яку додатково зволожують до 35-65 % та піролізують при температурі 300-500 °C, отриманий піролізат висушують до постійної маси, насичують та витримують у водному розчині гідроксиду калію, який додають у масовому співвідношенні 1:0,5-1:1, повторно висушують, після чого проводять карбонізацію та активацію при неізотермічному нагріванні до температури активації 600-800 °C з ізотермічною витримкою, після чого отримане активоване вугілля з коефіцієнтом виходу 70-80 % відмивають водою, сушать та фракціонують на ситах з відбором робочої фракції 1,0-3,6 мм. The invention relates to a method for the production of vodka, which involves cooking sortivky by blending rectified spirit of prepared water treatment of cold, clean by passing by gravity through the quartz sand and the combined structure of activated carbon containing 85% birch charcoal, making according to the recipe ingredients, final filtration and bottling, and the combined structure of activated carbon containing 15% activated carbon with carbonated wood waste generated, etc. pyrolysis of wood chips and hardwood 6CH12CH3 mm size with an initial moisture content of 8-12%, which is additionally moistened to 35-65% and pirolizuyut at a temperature of 300-500 ° C, obtained pirolizat dried to constant weight, saturated and kept in an aqueous solution of potassium hydroxide which is added in a weight ratio of 1: 0.5-1: 1, re-dried and then conducting carbonization and activation at unisothermal heated activation of 600-800 ° C isothermal holding, then the resulting activated carbon with a coefficient 70-80% yhodu washed with water, dried and fractionated on sieves with the selection of the working fraction 1,0-3,6 mm.

Опис

Ключові слова

горілка, vodka, хімічна активація, chemical activating, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 114212, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12G 3/08 (2006.01), C01B 32/30 (2017.01), B01J 20/20 (2006.01). Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – №a201506032 ; заяв. 18.06.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9.

Зібрання