Нові комп’ютерні технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладені основні способи створення тривимірних моделей та складання їх у вузли та машини. Практикум містить вісім лабораторних робіт. The basic ways to create three-dimensional models and drawing them into units and machines. Practice contains eight laboratory work.

Опис

Ключові слова

моделювання, програми, Компас-3D, modeling, program, Kompas-3D, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литовченко, І. М. Нові комп’ютерні технології : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / уклад.: І.М. Литовченко, О.О. Чепелюк – К.: НУХТ, 2014. – 76 с.

Зібрання