Установка для отримання спирту ректифікованого високоякісного (Патент на винахід № 36318 А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою установку для вилучення етилового спирту шляхом нового зв,язку елементів установки для підвищення якості та збільшення виходу основного продукту, забезпечення умов ефективного концентрування домішок.
An invention behaves to a spirit industry and is setting for extraction of ethyl spirit by new connection of elements of setting for the improvement of quality and increase of exit of basic product, providing of terms of effective concentration of admixtures.

Опис

Ключові слова

бражна колона, home-brewed beer column, епюраційна колона, ректифікаційна колона, колона остаточного очищення, column of the final cleaning, rectification column, epuration column, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід 36318 А, B01D3/00. Установка для отримання спирту ректифікованого високоякісного / Гулий І. С., Циганков П. С., Шиян П. Л., Домарецький В. А., Артюхов В. Я., Бальоха І. Д., Сизько В. Б. ; заявник Науково-виробниче підприємство "Інторнтехнік". - № 99126553 ; заявл. 02.12.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.

Зібрання