Багатозональна термоелектрична сушарка (Патент на корисну модель № 147229)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Багатозональна термоелектрична сушарка містить теплоізольовану камеру з поярусно розташованими в ній металевими полицями, на яких розташовуються лотки з продуктом, охолоджувач-підсушувач, виконаний у вигляді охолоджуючих пластин термоелектричного перетворювача на основі ефекту Пельтьє, який розміщено в потоці повітря, патрубок відведення конденсату. Металеві полиці є суцільними та виконують функцію тепло відвідної пластини прикріплених до них з нижньої сторони термоелектричних перетворювачів, що працюють на основі ефекту Пельтьє. В просторі між рядами полиць встановлені конденсатозбірні лотки з приєднаними патрубками відведення конденсату, які є горизонтальними роздільними перегородками простору теплоізольованої камери. Біля кожної полиці встановлено нагнітач, додатково встановлюється модуль регулювання струму та температури.
The multi-zone thermoelectric dryer contains a heat-insulated chamber with tiered metal shelves on which product trays are located, a cooler-dryer made in the form of cooling plates of a thermoelectric converter based on the Peltier effect, which is placed in the air stream, and a condensate drain nozzle. The metal shelves are solid and perform the function of a heat-dissipating plate for the thermoelectric converters attached to them from the bottom side, which work on the basis of the Peltier effect. In the space between the rows of shelves, condensate collection trays with attached condensate drain pipes are installed, which are horizontal dividing partitions of the space of the thermally insulated chamber. A supercharger is installed near each shelf, and a current and temperature regulation module is additionally installed.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, сушильний агент, термоелектрична сушарка, сушіння, thermoelectric dryer, drying, drying agent

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 147229 Україна, МПК (2021.01), F26B 9/00, F26B 3/20 (2006.01) Багатозональна термоелектрична сушарка / Потапський О. В., Фесюн С. В., Пилипенко О. Ю., Бабич І. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2020 07428 ; заявл. 23.11.2020 ; опубл. 21.14.2021, Бюл. № 16 – 5 с.

Зібрання