Пристрій для відокремлення в'язкопружних матеріалів від матеріалів, які розщеплюються на волокна(Патент 41874)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для відокремлення в’язкопружних матеріалів від матеріалів, які розщеплюються на волокна, що складається із корпуса, ситового короба, бічна поверхня якого має вихідні отвори, розташованого всередині цього короба співвісно йому обертового привідного валу, на якому закріплені сполучені з ним лопасті, який відрізняється тим, що корпус виконано з можливістю обертання, на обертовому валу закріплені шнекова спіраль, крок витків якої зменшується в напрямку патрубка вивантаження, та лопасті з кутом нахилу 5-15° до патрубку завантаження, а до внутрішньої поверхні корпуса приєднана шляхова спіраль, всередині якої розташовані щітки.
Device for separation of viscoelastic materials from materials that are split into fibers consisting of shell, sieve box, lateral surface of which has outlets located inside this box coaxially rotating drive shaft him where fixed blades connected with it, which is different the fact that the body is made of the possibility of rotation on a rotating shaft mounted worm spiral coils which decreases step towards discharge pipe, and blade angle of 5-15 ° to the loading tube and the inner surface of the shell attached spiral, within which are located brush.

Опис

Ключові слова

відокремлення, в'язкопружні, матеріали, separation, viscoelastic, materials, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 41874 UA, МПК(2009) ВОЗВ 1/00 В07В 1/18 В29В 17/02. Пристрій для відокремлення в'язкопружних матеріалів від матеріалів, які розщеплюються на волокна / Іванова, Л. І., Якимчук, М. В., Черпак, В. В. ; заявник НУХТ. — № и200900686 ; заявл. 30.01.2009 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.

Зібрання