Ефективність політики управління витратами сучасного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено основні правила організації управлінського обліку на підприємстві. Наголошено на основних завданнях системи управлінського обліку в країнах з розвиненою ринковою економікою. Подана класифікація груп витрат. Обґрунтовані заходи щодо послідовного формування системи управління витратами. Визначено основні етапи процесу створення системи управління витратами на підприємстві. The basic rules of the organization of the administrative account at the enterprise are defined. Emphasis is placed on the main tasks of the management accounting system in countries with developed market economies. The classification of cost groups is given. The measures for the consistent formation of the cost management system are substantiated. The main stages of the process of creating a cost management system at the enterprise are identified.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, фінансові результати, управління витратами, сучасне підприємство, оптимізація витрат, управлінський облік, financial results, cost management, modern enterprise, cost optimization, management accounting

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Ефективність політики управління витратами сучасного підприємства / Л. В. Страшинська, К. С. Асоскова // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2020 р. – Дніпро : Перспектива, 2020. – С. 57–60.