Інформатика та інформаційні технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Посібник призначений для бакалаврів 1 та 2 курсу технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, що вивчають дисципліну «Інформатика та інформаційні технології». Видання охоплює змістовні модулі навчальної дисципліни «Інформатика та інформаційні технології». Перша частина містить основні принципи створення, редагування, оформлення та збереження текстових документів в MS Word 2010. Крім цього, у першому розділі розглянуто створення різних додаткових елементів для більш інформативності та наочності текстового документа, а саме: графіків, таблиць, малюнків тощо. Друга частина присвячено питання обробки табличної інформації в електронних таблицях MS Excel 2010 та представлення статистичних розрахунків у вигляді різнорідних графіків. У останніх частинах викладено основи роботи в математичному пакеті MathCAD версії 15, а саме: створення документів; виконання обчислень різної складності; побудова графіків; виконання матричних і векторних операцій; символьних перетворень; створення функцій-підпрограм для розв‘язку задач з використанням основних обчислювальних процесів (лінійних, розгалужених і циклічних). Виклад матеріалу в посібнику супроводжується великою кількістю прикладів і ілюстрацій, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. В кінці кожної теми наводяться питання і завдання для самоперевірки отриманих знань. Видання буде корисне для студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів усіх форм навчання. The manual is intended for the bachelors of 1st and 2nd course of technological specialties of higher educational establishments of all forms of studying the discipline "Informatics and information technologies". The publication covers the content modules of the discipline "Informatics and Information Technologies". The first part contains the basic principles for creating, editing, formatting and saving text documents in MS Word 2010. In addition, the first section deals with the creation of various additional elements for more informative and clear text documents, such as graphs, tables, drawings, etc. The second part is devoted to the processing of table information in MS Excel 2010 spreadsheets and the presentation of statistical calculations in the form of heterogeneous graphs. In the last part, the basics of work in the MathCAD version 15 are presented, namely: creation of documents; performance of calculations of various complexity; drawing up charts; execution of matrix and vector operations; symbolic transformations; creation of routine functions for solving problems using the basic computational processes (linear, branched and cyclic). The presentation of the material in the manual is accompanied by a large number of examples and illustrations, which contributes to a better assimilation of the material. At the end of each topic there are questions and tasks for self-examination of the received knowledge. The publication will be useful for students, postgraduates and teachers of educational institutions of all forms of study.

Опис

Ключові слова

текстовий редактор MS Word, табличний редактор MS Excel, математичний пакет MathCAD, алгоритм, типи алгоритмічних структур, підпрограма-функція, MS Word text editor, MS Excel spreadsheet, MathCAD mathematical package, algorithm, types of algorithmic structures, subroutine-function, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков, С. В. Маковецька – К. : НУХТ, 2018. – 292 с.