Спосіб отримання коагулянту (Патент на винахiд № 36151)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання коагулянту, який включає розчинення заліза в водному розчині хлориду алюмінію при температурі 80-90°С з подальшим окисненням розчину, який відрізняється тим, що розчинення здійснюють в розчині хлориду алюмінію концентрацією 5-40% (мас) протягом 0,5-3 годин, а потім окиснюють залізо (ІІ) до заліза (ІІІ) хром (VІ)-вмісним реагентом при температурі 20-80°С протягом 1-3 годин до досягнення окисно-відновного потенціалу 0,69 В. Method of receipt a coagulant, which includes dissolution of iron in water solution of chloride of aluminium at the temperature of 80-90°S with subsequent okisnennyam solution, which differs that dissolutions carry out in solution of chloride of aluminium a concentration 5-40% (the masses) during 0,5-3 hours, and then okisnyuyut' iron (II), to iron (III) chrome by (VI) reagent at the temperature of 20-80°S during 1-3 hours to achievement oxidation restoration to potential 0,69 In.

Опис

Ключові слова

коагулянт, coagulant, хлорид амонію, залізо, реагент, ammonium chloride, iron, reagent method for the invention, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Патент № 36151. 6 C01F7/56, C02F1/46. Спосіб отримання коагулянту / Запольський А. К., Салюк А. І., Запольський В. А. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № 99116097 , заявл. 05.11.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р.

Зібрання