Гуманітаристика у національно-патріотичному вихованні студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено проблеми гуманітаристики у національно-патріотичному вихованні студентської молоді. Аналізуючи сучасний підхід до формування справжнього фахівця, професіонала своєї справи, інтелігента, патріота своєї держави доцільно удосконалювати українознавчі методи та методики, активно впливати на формування особистості майбутнього інженера-харчовика у світлі нових державотворчих, національно-культурних та морально-виховних перетворень. In this work the problems of humanitarian studies in the national-patriotic education of student youth are researched. Analyzing the modern approach to the formation of a true specialist, a professional of his business, an intellectual, a patriot of his state, it is expedient to improve the Ukrainian-speaking methods and techniques, to actively influence the formation of the personality of the future engineer-food in the light of new state-building, national-cultural and moral and educational transformations.

Опис

Ключові слова

освіта, вища освіта, навчальний заклад, спеціаліст-патріот, кафедра гуманітарних дисциплін, education, higher education, educational institution, specialist-patriot

Бібліографічний опис

Левицька, Н. Гуманітаристика у національно-патріотичному вихованні студентської молоді / Н. Левицька // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 29 травня 2018 р., м. Київ : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2018. – С. 180–183.