Фінансовий ринок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено фінансовий ринок, його сегменти: грошовий, валютний, фондовий, кредитний, цінних паперів, фінансових послуг. Визначені основні напрями регулювання фінансового ринку, проведена оцінка діяльності фінансових посередників: банків, кредитних спілок, компаній, фондів. Обґрунтовано класифікацію цінних паперів та операції фондової біржі. Estimation essence of financial market, of it segments: money, currency, stock, credit, securities and financial service. Determine basic directions regulation of financial the market, receive appraisal activities of financial mediators: banks, credit unions, company, funds. Classification securities and operations of stock exchange are reasons.

Опис

Ключові слова

фінансові послуги, фондова біржа, фінансовий ринок, регулювання фінансового ринку, фінансові посередники, деривативи, основні сегменти фінансового ринку, грошовий, валютний, фондовий, кредитний, цінні папери, financial service, stock exchange, financial market, regulation of financial the market, financial mediations, derivations, basic segments of financial the market, money, currency, stock, credit, securities, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Фінансовий ринок : навчальний посібник / С. М. Еш. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: НУХТ, 2008. – 528 с.