Оцінювання ефективності диференціації заробітної плати на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З розвитком ринкової економіки в Україні посилюється вплив диференціації заробітної плати на підприємстві. Рівень заробітної плати, її структура, динаміка, висока частка в сукупних доходах — показники, які істотно впливають на економічну політику підприємства та на економіку країни загалом. В Україні заробітна плата поступово стає одним з визначальних факторів формування галузевої, територіальної структури зайнятості населення. Вплив заробітної плати на зайнятість відбувається через дію механізмів як ринкового саморегулювання, так і державного та колективно-договірного регулювання. With the development of market economy in Ukraine growing influence wage differentiation in the enterprise. The wage level, structure, dynamics, high share in total revenues - figures which significantly affect the economic policy of the enterprise and the economy in general. In Ukraine, the salary is gradually becoming one of the determining factors of the sector, the territorial structure of employment. The impact of wages on employment is due to the mechanism of market self-regulation as well as public and collective bargaining regulation.

Опис

Ключові слова

оцінювання ефективності, диференціація, заробітна плата, evaluation of the effectiveness, differentiation, salary, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лук'янчук, Я. Оцінювання ефективності диференціації заробітної плати на підприємстві / Яна Лук'янчук, Олена Драган // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 198-199.