Методи синтезу ежекторів у складі функціональних модулей пакувальних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У представлених матеріалах вирішується актуальне завдання з вибору та перевірки регламентованих технологічних операцій які виконуються ежекторами у пакувальних машинах. Подібними прикладами застосування є операції обробки поверхонь пакувальних матеріалів і споживчої упаковки, введення газомодифікованого середовища (ГМС) всередину упаковки, створення вакууму, очищення клапанів картонної упаковки перед нанесенням клейового розчину і т.д. Використання імітаційних технологій дозволяє приймати важливі технічні рішення в процесах дослідження і розробки пакувального обладнання. У наведених дослідженнях спочатку коротко описується ежектор, що включає фундаментальний принцип, механізм течії і змішування і метод створення моделі дослідження із застосуванням ПП FlowVision. Актуальність роботи полягає в необхідності розвитку існуючої виробничої системи моніторингу і прогнозування умов роботи пакувального обладнання, яке містить функціональні модулі із ежекторами. Іn the submissions, the actual task of selecting and checking regulated technological operations performed by ejectors in packaging machines was solved. Similar examples of the use of such operations are operations of surface treatment of packaging materials and consumer packaging, introduction of the Modified Atmosphere inside the Packaging (MAP), vacuum creation, cleaning of cardboard packaging flaps before applying the adhesive, etc. The use of engineering simulation solutions allows to take important technical decisions in the processes of research and development of packaging equipment. In these studies, a method for analyzing the functional modules of packaging machines with ejectors was described. The processes, that took place in the pneumatic nozzle systems with ejectors, were considered on the general principles in the theory of gas dynamics. It was mathematically described mechanics of flow and mixing of substances passing through the ejector using the elements of the simulation research model in FlowVision Software. Relevance of the research work was the need of development of the existing manufacturing monitoring systems in and forecasting the working parameters of packaging equipment, which consisted of functional units that had ejectors.

Опис

Ключові слова

ежектор, сопло, пакування, продукт, режими, гідродинаміка, процес, ejector, nozzle, packaging, product, modes, hydrodynamics, process, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Методи синтезу ежекторів у складі функціональних модулей пакувальних машин / Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська, О. М. Гавва, М. В. Якимчук, С. В. Токарчук // Proceedings of the III international scientific and practical conference international trends in science and technology, June 30, 2018. - Warsaw, Poland. - Р. 30-36.