Теорія ймовірностей та математична статистика : лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета курсу „Теорія ймовірностей та математична статистика” – сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для майбутньої практичної діяльності спеціаліста в галузі дослідження соціально-економічних проблем суспільства. Цей практикум спрямований на засвоєння основних тем курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” й підготовки до вивчення дисципліни „Математичні методи дослідження соціальних процесів”. При проведенні лабораторних занять пропонується використання комп”ютерної техніки, програмного забезпечення загального користування (EXEL) та спеціалізоване (STATISTICA 5.0, STATGRAFICS, SAS, SPSS, OSA та ін.). The aim of the course " Theory of Probability and Mathematical Statistics " - equip students with knowledge and skills required for future practice specialist in the study of social and economic problems of society. This workshop is aimed at acquiring basic themes of the course " Theory of Probability and Mathematical Statistics" and prepare for the discipline " Mathematical methods for the study of social processes." In conducting laboratory proposes to use a computer " computer technics, software for general use (EXEL) and specialized (STATISTICA 5.0, STATGRAFICS, SAS, SPSS, OSA , etc.).

Опис

Ключові слова

елементи комбінаторики, ймовірність, дискретні та неперервні випадкові величини, закон великих чисел, elements of combinatorics, probability, discrete and continuous random variables, the law of large numbers, group statistics, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Теорія ймовірностей та математична статистика : лаб. практ. / уклад. C. М. Коваленко, В. В. Листопад. - К. : АПСВ, 2005. – 98 с.

Зібрання