Автоматизоване керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного та неповного їх вимірювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута задача мінімаксного оцінювання за наявності похибок вимірювання у відповідних вимірювальних каналах (або за умови неповних і неточних вимірюваннях вектора стану об’єкта), а потім і керування за відновленими значеннями (оцінками) координат стану об’єкта. Викладені суть та послідовність такого підходу. Сформульована задача синтезу оптимального мінімаксного оцінювання та керування відновленими значеннями у вказаних об’єктах. Наведена матрична математична модель температурного режиму теплового об’єкта (пекарної камери) та сформульований критерій оптимальності спостереження та керування. The task of the minimax estimation is considered in the presence of measurement errors in the corresponding measuring channels (or in the case of incomplete and inaccurate measurements of the state vector of the object), and then the management of the restored values (estimates) of the coordinates of the state of the object. The essence and sequence of this approach are outlined. The problem of synthesis of optimal minimax estimation and management of the restored values in the indicated objects is formulated. The matrix mathematical model of the temperature regime of the thermal object (baking chamber) is given and the criterion of optimality of observation and control is formulated.

Опис

Ключові слова

керування, control, математична модель, mathematical model, багатовимірний об’єкт керування, multidimensional control object, допустимі збурення, perturbation, квадратичний критерій оптимальності, quadratic optimality criterion, матричне диференціювання, matrix differentiation, матричний принцип максимуму, matrix maximum principle, функція Гамільтона, function of Hamilton, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Автоматизоване керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови неточного та неповного їх вимірювання / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок, Л. Г. Віхрова // Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 листопада 2017 р. - Кропивницький : Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017. – С. 61.