Тепловитрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В зв'язку зі зменшенням запасів нафти та газу,значна увага приділяється використанню відновлювальних джерел енергії. Анаеробне перероблення органіки з метою отримання біогазу відбувається при заданих температурних режимах: кріофільному, мезофільному та термофільному. Для оптимізації анаеробних процесів в біогазових установках необхідно розробити математичну модель теплового балансу та визначити кількісні параметри його складових. На сьогодні актуальними є подальші наукові дослідження тепловитрат в біогазових установках при різних температурних режимах її роботи та температурі зовнішнього середовища.Due to the decline in oil and gas reserves, considerable attention is paid to the use of renewable energy sources. Anaerobic processing of organics for biogas production occurs at specified temperature conditions: cryophilic, mesophilic and thermophilic. In order to optimize anaerobic processes in biogas plants, it is necessary to develop a mathematical model of thermal balance and to determine the quantitative parameters of its components. At present, further scientific studies of heat consumption in biogas plants at different temperature regimes of its operation and ambient temperature are relevant.

Опис

Ключові слова

тепловтрати, анаеробне бродіння, біогаз, біогазова установка, heat losses, anaerobic fermentation, biogas, biogas plant, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Косовець, Є. В. Тепловитрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння / Є. В. Косовець, О. О. Серьогін, Д. М. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. – Київ : НУХТ, 2010. – Ч. 3. – С. 103.