Оцінка вірогідності аварійних ситуацій вибухопожежних небезпечних виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Функціонування діючих об'єктів підтримувалося введенням практичних заходів, які вже виправдали себе, а також спеціальною підготовкою з техніки безпеки під наглядом відповідних компетентних організацій. Це відповідало концепції абсолютної безпеки, тобто забезпеченню нульового ризику. Проте досвід експлуатації промислових об'єктів показав, що іс¬нуючий підхід не тільки не забезпечує їхню повну безпеку та безпеку населення, але й не дозволяє виз¬начити та порівняти ті області (об'єкти), де необхідні заходи із зниження ризику. Functioning of operating objects was supported to introductions of practical measures, that justified itself already, and also by the special preparation from accident prevention under surveillance of corresponding competent organizations. It answered conception of absolute safety, id est to providing of a zero risk. Experience of exploitation of industrial objects showed however, that existent approach did not not only provide their perfect security and safety of population but also does not allow to define and compare those areas(objects), where necessary measures are from the decline of risk.

Опис

Ключові слова

аварійна ситуація, безпека, ризик, emergency situation, safety, risk, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Бесклинська, К. І. Оцінка вірогідності аварійних ситуацій вибухопожежних небезпечних виробництв / К. Бесклинська, В. А. Заєць // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - К.: НУХТ, 2008. - С. 160.