Проблеми забезпечення продовольчої безпеки країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гарантування продовольчої безпеки кожної окремої країни є однією із ключо-вих функцій держави. Політико-економічний аспект продовольчої безпеки поля-гає в ефективному використанні агропромислового потенціалу країни для забез-печення потреб населення в продуктах харчування незалежно від несприятливих умов у міжнародних відносинах чи несприятливій кон'юнктурі світового ринку; соціально-економічний аспект характеризує здатність забезпечення цих потреб, впливаючи на розмір доходів різних груп населення. Обеспечение использовании агропромышленного потенциала стран. Ensuring food security of each country is one of the key functions of the state. Political and economic aspects of food safety field, lies in the efficient use of agro-industrial potential for ensuring the population's needs for food, regardless of adverse conditions in international relations or unfavorable trends on the world market; socio-economic dimension describes the ability to ensure these needs, affecting the incomes of different groups.

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, харчування населення, nutrition, food security, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки країни / Н. С. Скопенко // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 25 - 26 квітня 2013 р.: тези доп. — К.: НУХТ. — 2013. — С. 233-235.