Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості: проблеми та шляхи їх вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток та ефективне функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта в ринкових умовах значною мірою залежить від його інвестиційно-інноваційної діяльності. Прагнення підприємства не тільки вижити на ринку, а й отримати прибуток, достатній для оновлення та збільшення його виробничого потенціалу, зумовлює необхідність пошуку напрямів високоефективного використання фінансових ресурсів, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою зміцнення індивідуальних переваг підприємства та забезпечення його фінансової стійкості в мінливих ринкових умовах. Development and efficient operation of any business entity in a market economy is largely dependent on its investment and innovation. The desire of the company to not only survive in the market, but also generate revenue sufficient to upgrade and increase its production capacity, necessitates finding areas highly efficient use of financial resources, both internal and external, to enhance the individual preferences of the company and ensure its financial stability in changing market conditions.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, економічний потенціал, харчова промисловість, innovation, economic potential, food industry, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Ісмаілова, Л. Р. Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості: проблеми та шляхи їх вирішення / Л. Р. Ісмаілова // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 812.