Розроблення способу сушіння з комбінованим енергопідведенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Як відомо при конвективному висушуванні повітря є носієм теплоти від електрокалорифера до продукту, що є більш енергозатратним ніж при інфрачервоному при якому повітря не виконує функцію носія теплоти, а лише функцію відведення вологи. Недоліками ІЧ- випромінювання є те, що енергія поглинається в основному поверхнею матеріалу, що висушується , і щоб не допустити його розтріскування і деформацію, що погіршують якість готового продукту, доводиться зменшувати кількість енергії, що підводиться, що знижує інтенсивність сушіння і погіршує економічні і тимчасові показники процесу. Погіршує ці ж показники і безперервний підвід енергії ІЧ- випромінювання, що створює в поверхневому і приповерхневому шарах висушується, особливо навпроти ІЧ- випромінювачів, градієнт температур, спрямований всередину нарізаного шматочками продукту . Це перешкоджає тепломасопереносу, тобто погіршує умови переміщення вологи з внутрішніх шарів до зовнішніх. As is known in the convective drying air is the carrier of heat from Electroheaters to the product, which is more energy intensive than in the infrared where the air carrier does not perform the function of heat, but only a function of moisture removal. Disadvantages of IR radiation is that the energy is absorbed mainly surface material, which is dried, and to prevent it from cracking and deformation that can impair the quality of the finished product, it is necessary to reduce the amount of energy supplied, which reduces the intensity of drying and deteriorating economic and time process indicators. Aggravated by the same indicators and continuous power carts IR radiation creates the surface and subsurface layers dried, especially in front of the IR emitters, temperature gradient directed into the cut pieces of the product. This prevents heat and mass transfer, that engraves movement of moisture from the inner to the outer layers.

Опис

Ключові слова

electric heater, air humidity, convective drying of air, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Розроблення способу сушіння з комбінованим енергопідведенням / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака, Л. В. Стрельченко / Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 121.