Розроблення технології морозива молочного та ароматичного з рослинними екстрактами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та розробленню техно-логії морозива за рахунок використання екстрактів із нових видів квіткової та трав'яної сировини, одержуваних із застосуванням обладнання різного принци-пу дії. З метою формування оригінальних органолептичних показників якості, підвищення біологічної цінності морозива, покращання його фізико-хімічних і мікробіологічних характеристик досліджено екстракти різних видів квіткової та трав’яної сировини. The dissertation thesis is devoted to an scientific substantiation and development of production technology of the ice cream with the use of extracts of new kinds of flowers and herbal raw materials, received after using of equipment of different oper-ating principle. In order to get the original organoleptical product quality indexes, to increase the biological value of ice cream, to improve its physico-chemical and microbiological characteristics, it was studied different kinds extracts of flowers and herbal raw materials.

Опис

Ключові слова

рослинні екстракти, морозиво, екстрагування, віброекстрактор, herbal extracts, extraction, ice cream, vibroekstraktor

Бібліографічний опис

Антонюк, О. В. Розроблення технології морозива молочного та арома-тичного з рослинними екстрактами : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.18.04 «Технологія мясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Антонюк Олена Володимирівна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2014. – 28 с.