Метафора як засіб зображення мовної картини світу в поезіях Т. Шевченка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для відображення свого світосприйняття Т. Шевченко використовував субституційні та інтеракційні метафори. Особливе місце в його поезії належить персоніфікації. Саме персоніфіковані образи допомагають Кобзареві розкрити розкрити свою картину світу. Мовна картина світу митця наближена до традиційної, загальнонародної, про що свідчать усталені образи та символи в поетичних метафорах. приближена к традиционной, общенародной, о чем свидетельствTo show your attitude T. Shevchenko used substitution and interacting metaphors. A special place in his poetry belongs personification. It is a personalized images help Kobzar to disclose to disclose their world view. Language picture of the world of the artist close to the traditional, national, as evidenced by the well-established image and the characters in the poetic metaphors.

Опис

Ключові слова

метафора, поезія, Шевченко, metaphor, poetry, Shevchenko, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Метафора як засіб зображення мовної картини світу в поезіях Т. Шевченка / Л. М. Приблуда, Н. Литвинчук // Тарас Шевченко — світоч української духовності : всеукраїнська наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17 березня 2014 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2014. - С. 30-31.