Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2013. В дисертації розглянуто особливості розвитку сучасних технологічних процесів пакувальної галузі із врахуванням особливостей роботи приводів машин на основі сучасних систем регулювання. Виконано дослідження використання принципів частотного регулювання електроприводів машин як засобів реалізації потрібних параметрів технологічного процесу системи регулювання з використанням інверторів струму. На прикладі електромеханічного приводу для формування, перевантаження і розформування масивів продукції, в перехідних процесах динаміки наведені можливості вдосконалення якості технологічних процесів транспортних систем. Особливу увагу приділено дослідженню механічних характеристик асинхронного електродвигуна при роботі на частотах нижче номінальної. Здійснено повний технологічний розрахунок механічного маніпулятора для формування укрупнених транспортних одиниць з отриманням даних для проведення досліджень динаміки. З використанням двомасової моделі, розроблено математичні моделі операцій переміщення вантажів за допомогою маніпулятора пакетоформуючої машини. Розв’язано зворотну задачу динаміки машин, яка передбачає визначення впливу на вхідні параметри системи, за умови забезпечення заданих вихідних динамічних параметрів. Розроблено пропозиції щодо забезпечення абсолютної безударності за досягнення швидкодії в роботі виконавчих органів механізмів за рахунок вибору геометричних і кінематичних параметрів, а також співвідношення між ними. Отримано залежності зміни рушійної сили в часі, що дозволяють складання програм керування приводом. Здійснено впровадження використання отриманих результатів в процесі проектування та виготовлення нових зразків обладнання. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.12 – processes and equipment of food, microbiological and pharmaceutical industries. – National University of Food Technologies, Kyiv, 2013. The development features of modern technological processes of packing industry are considered in dissertation. The work parameters of machines drive guided by the modern adjusting systems are taken into account. There is executed the research of principles of the frequency adjusting of electromechanical drives for machines. The power invertеr considered as a means of realization of necessary parameters of technological process. The improvement possibilities of quality of technological processes of transport systems are brought on the example of electromechanical drive of machine for forming, overload and disbandment of arrays of products. Particular attention is paid to the study of mechanical properties of asynchronous motor operating at frequencies below nominal. It was done a full technological calculation of the mechanical arm for forming an enlarged units to obtain data for dynamics research. An inverse problem of machines dynamics was solved, which involves determining the impact of the input parameters of the system, provided that the output dynamic parameters are set. There are worked out the suggestions for providing of absolutely smooth work with the achievement of fast-acting in process executive branches due to the choice of geometrical and kinematics parameters and also betweenness by them.

Опис

Ключові слова

динамічні параметри, асинхронний електродвигун, інвертор струму, закон руху, двомасова модель, dynamic parameters, power invertеr, induction motor, law of motion, two-mass model

Бібліографічний опис

Костюк, Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Костюк Євген Володимирович ; НУХТ. - К., 2013. - 22 с.