Іншомовна освіта: кафедра іноземних мов професійного спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Національний університет харчових технологій (НУХТ), як невід'ємна ланка харчової промисловості - один із провідних навчальних закладів професійної освіти України - в умовах розбудови нашої незалежної демократичної держави та здійснення докорінних соціально-економічних перетворень, є яскравим прикладом практичної реалізації освоєння та забезпечення ступеневої багаторівневої професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), адаптованих до нових соціо-економічних реалій в межах Болонського процесу і володіючих на професійному рівні двома і більше іноземними мовами (ІМ). National University of Food Technologies (our library), as an integral link food industry - one of the leading educational institutions of vocational education Ukraine - in terms of building our independent democratic state and of radical social and economic transformation, is a prime example practical implementation of the development and provision of multi-step professionally oriented training of future specialists in service (bachelors and masters), adapted to the new socio-economic realities within the Bologna process and owning on a professional level and two more foreign languages ​​(MI).

Опис

Ключові слова

іноземні мови, професійне спрямування, іншомовна освіта, foreign languages​​, professional direction, foreign language education, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Іншомовна освіта: кафедра іноземних мов професійного спрямування / Я. В. Окопна / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 29.