Дослідження протипухлинної дії вакцин на основі ембріональних тканин глікопептиду B. subtilis B-7025 модифікованих фулереном С

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Онкофетальні антигени можуть експресуватися в пухлинах різного гістогенезу і здатні здатні суттєво впливати на хід пухлинного процесу. Метою роботи стало дослідження показників стану імунної системи у тварин під дією імуномоделюючих властивостей саліцилальімшаггів та фулеренів у тварин за умов ізогеиного росту пухлин, при використанні ксеногенних протипухлинних вакцин на основі глікопсгітиду B.subtilis В-7025 та ембріональних тканинах різного періоду гістації та гістогенезу. Onkofetalni antigens can be expressed in tumors of different histogenesis and can able to significantly influence the course of cancer. The aim was to investigate the performance of the immune system in animals under the influence of immunomodulating properties of fullerenes and salitsylalimshahhiv animals under conditions izoheynoho tumor growth, the use of xenogeneic cancer vaccines based hlikopshitydu B.subtilis B-7025 and embryonic tissues and different periods histatsiyi histogenesis.

Опис

Ключові слова

фулерен, fullerene, вакцина, vaccine, протипухлинна дія, antitumor effect, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Бабій, О. П. Дослідження протипухлинної дії вакцин на основі ембріональних тканин глікопептиду B. subtilis B-7025 модифікованих фулереном С / О. П. Бабій, Е. Г. Шпак, Н. М. Грегірчак // Перспективи і напрямки сучасної біотехнології. - 2011. - С. 12-13.