Чинники успішного працевлаштування за фахом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зміст посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» усіх галузей знань та форм підготовки фахівців. Тематична композиція навчального посібника та його прикладні завдання у формі тестів, розрахункових вправ, ділових ігор та кейсів спрямовані на впровадження активних методик навчання. Особлива увага приділяється дослідженню законодавчо-нормативної бази з питань сприяння зайнятості молодих спеціалістів в Україні і за кордоном, сучасних технологій пошуку роботи за фахом та формулюванню практичних рекомендації щодо забезпечення ефективності такого пошуку. Навчальний посібник призначено для студентів випускових курсів вищих навчальних закладів, інших категорій молоді, яка намагається працевлаштуватись вперше, з різних причин змінити місце роботи або підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці. The content of the manual corresponds curriculum discipline "of successful employment in the specialty" student educational levels "specialist", "master" of all disciplines and forms of training. Topical composition textbook and its Applications in the form of tests, calculation exercises, business games and case studies focused on the active teaching methods. Special attention is given to research the legal and regulatory framework for the promotion of employment of young specialists in Ukraine and abroad advanced search technology professional work and formulate practical recommendations to ensure the effectiveness of the search. The manual is intended for students training engineers courses of higher education institutions and other categories of youth who tries to off welfare for the first time, for various reasons, change jobs or improve the competitiveness of the labor market.

Опис

Ключові слова

працевлаштування, молодь, ринок праці, тестування, резюме, есе, пошук роботи, employment, youth, labor market tests, resumes, essays, job search, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Чинники успішного працевлаштування за фахом : навч. посіб. / О. І. Драган, О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко та ін. / заг. ред. О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2014. – 308 с.