Програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Гідравліка і гідравлічні машини» для студентів технологічних спеціальностей заочной форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1991

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Засвоїти основні поняття та закони з гідравліки, необхідні для вивчення розділів спеціальних дисциплін («Процеси та апарати харчових виробництв», «Спеціальне обладнання» та інше). Засвоїти основні закони гідростатики і гідродинаміки, нав-читись застосовувати їх при дослідженні реальних рідин. Користуючись цими законами, навчитись розраховувати трубопроводи, різні виробничі апарати, елементи апаратів, в яких рідина рухається або перебуває у стані спокою), елементи найпростіших гідротехнічних споруд, що застосовуються у харчовій промисловості.
To master basic concepts and laws hydraulcs, necessary for the study of sections of the special disciplines («Processes and vehicles of food productions», «Special equipment» et al). To master the basic laws of statics and dynamics of liquid, learn to apply them at research of the real liquids. Using these laws, to learn to expect pipelines, different production vehicles, elements of vehicles in which a liquid moves or is in a state of rest), elements of the simplest hydrotechnical buildings which are used in food retail industry.

Опис

Ключові слова

гідравліка, статика, динаміка, насоси, задачі, hydraulics, statics, dynamics, pumps, tasks, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Мотуз, І. К. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Гідравліка і гідравлічні машини» для студентів технологічних спеціальностей заочной форми навчання / І. К. Мотуз. - К.: КТІХП, 1991. - 32 с.