Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації

Анотація

В монографії розкриті теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку, аналізу та аудиту різноманітних спрямувань виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу та переробної промисловості в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджені обліково-аналітичне забезпечення та особливості формування облікової політики підприємства з урахуванням МСФЗ. Економічна концентрація як фактор зростання економіки України вивчена за умови її впливу на рівень світового споживання та кон’юнктури на вітчизняний ринок продовольства, стійкого розвитку підприємств на основі реалізації його економічного потенціалу та дослідженні стану продовольчої безпеки країни. The monograph describes theoretical, methodological and applied aspects of accounting, analysis and auditing of different areas of production and economic activity of enterprises of agroindustrial complex and processing industry in the conditions of European integration processes. Studied accounting and analytical support and features of formation of accounting policy taking into account IFRS. Economic concentration as a factor of economic growth of Ukraine is studied, provided its impact on the global consumption and market conditions in the domestic food market, the sustainable development of enterprises on the basis of its economic potential and research status of food security of the country.

Опис

Ключові слова

євроінтеграційні процеси, виробничо-господарська діяльність, агропромисловий комплекс, інформатизація, харчова промисловість, food industry, European integration processes, economic activities, agriculture, informatics, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації : кол. моногр. / за ред. Л. М. Чернелевського. – К. : НУХТ, 2015. – 215 с.

Зібрання