Спосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива (Патент на винахід № 115398)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропоновано спосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива, що передбачає отримання затору із подрібненого світлого пивоварного солоду, внесення у затір водного екстракту цикорію та ферментного препарату інулінази, оцукрення затору, його фільтрування, кип’ятіння сусла з хмелем, освітлення, охолодження та зброджування сусла, доброджування молодого пива, фільтрування пива та його витримку перед розливом,, згідно винаходу в якості екстракту використовують екстракт цикорію, отриманий екстрагуванням водорозчинних речовин подрібнених висушених коренеплодів в кількості 3…10 % від маси солоду при гідромодулі 1:4-1:7, температурі 70…80 оС протягом 40…60 хв., а затір витримують при температурі 55...56оС протягом 20-30 хв. Спосіб дозволяє знизити калорійність пива за рахунок підвищення його ступеню зброджування, підвищити біологічну цінність та стійкість дієтичного пива при його зберіганні через збагачення сусла компонентами інуліновмісної сировини, що легко засвоюються діабетиками, та гіркими речовинами, що виконують роль консервантів природного походження, підвищити кормову цінність дробини та зменшити витрати гіркого хмелю на 20…30 %. The authors proposed a method of preparing a low calorie beer, providing for the mash of crushed malt light brewing, making satr aqueous extract of chicory enzyme preparation inulinase, Azucena of congestion, its filtration, boiling the wort with hops, lighting, cooling and fermentation of the wort, post-fermentation of the young beer, filtration of beer and extract before bottling, according to the invention as extract to use the extract of chicory, obtained by extraction of water-soluble substances of chopped dried roots in the amount of 3 to 10 % by weight of malt in the hydraulic module of 1:4-1:7, temperature 70...80 ° C for 40...60 minutes, and satr is kept at a temperature of 55...56оС for 20-30 minutes. The method allows to reduce the calorie content of beer by increasing its degree of fermentation to enhance biological value and vitality diet of beer during storage through the enrichment of wort components monoamine fresh raw material, which is easily assimilated by diabetics, and bitter substances that act as preservatives of natural origin, to enhance the feeding value of grains and reduced consumption of bitter hops at 20...30 %.

Опис

Ключові слова

затор, сусло, цикорій, екстракт, пиво, інулін, хміль, the mash, the wort, chicory, extract, beer, inulin, hops, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 115398 С12. Cпосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива / Булій Ю. В., Куц А. М. – Заявлено 06.07.16; Опубл. 25.10.17, Бюл. № 10/2017.

Зібрання