Контактна взаємодія пружних сфер без обмежень теорії Герца відносно розмірів зони контакту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Побудовано розв’язок задачі про стиск пружних сфер без спрощень теорії Герца відносно розмірів зони контакту. Вдалося точно врахувати вплив кривини поверхні сфери і розташування зовнішніх сил на розподіл контактних напружень. Знайдені переміщення точок поверхні сфери, що неможливо виконати в межах теорії Герца.
The solution of the problem of elastic compression of spheres without simplifications Hertz theory relative to the size of the contact zone. It was possible to accurately consider the influence of surface curvature areas and the location of external forces on the distribution of contact stresses. Found moving both surface areas that can not be accomplished within the Hertz theory.

Опис

Ключові слова

числові характеристики, numerical characteristics, контакт пружних сфер, розподіл напружень переміщень, contact of elastic spheres, stress distribution displacements, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Зібрання