Кавітаційна стійкість керамічних конструкційних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У нафто-хімічній, хімічній, харчовій та переробній промисловостях надійність роботи технологічного обладнання визначається опором матеріалів спрацюванню в умовах кавітаційно-ерозійного та гідроабразивного зношування. Спрацювання деталей наведеного обладнання у більшості випадків відбувається в умовах дії мікроударного навантаження на поверхневі шари.; Додатково мікроударна дія потоку посилюється наявністю абразивних часток та хімічною активністю середовища. В нефтехимической, химической, пищевой и перерабатывающей промышленностях надежность работы технологического оборудования определяется сопротивлением материалов износа в условиях кавитационной-эрозионного и гидроабразивной износа. Износ деталей приведенного оборудования в большинстве случаев происходит в условиях действия микроударного нагрузки на поверхностные слои.; Дополнительно микроударна действие потока усиливается наличием абразивных частиц и химической активности среды. In the petrochemical, chemical, food processing industry reliability of process equipment is determined by the strength of materials under conditions triggering cavitation-erosion and Waterjet wear. Operation details, see the equipment in the majority of cases occur in conditions of microshock load in surface layers.; Additionally microshock flow performance is enhanced by the presence of abrasive particles and chemical activity environment.

Опис

Ключові слова

поверхневі шари, активність середовища, харчова промисловість, food industry, surface layers, active environment, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литвиненко, O. А. Кавітаційна стійкість керамічних конструкційних матеріалів / O. А. Литвиненко, О. І. Некоз, В. П. Кавун // Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : международная научно- техническая конференция к 125-летию НТУ «ХПИ» и 100-летию академика НАН Украины Анатолия Семёновича Бережного, 20—23 сент. 2010 г. : тезисы докладов. – Харьков, 2010. – С. 42–43.