Модель п’яти сил конкуренції М. Портера для ринку робочої сили

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність та елементи ринку праці. Визначено три види конкурентної поведінки для суб’єктів ринку праці. Розглянуто п’ять сил конкуренції М.Портера для ринку праці. Це загроза появи нових претендентів на робоче місце, присутність на ринку праці представників близьких за функціями професій, спроможність організацій сфери професійного розвитку підвищувати ціни на свої послуги, спроможність роботодавців розширювати спектр вимог до власників робочої сили, суперництво між представниками однієї і тої ж професії. The essence and elements of the labor market are considered. There are three types of competitive behavior for labor market participants. The five forces of competition of M. Porter for the labor market are considered. These are the threat of new job seekers, the presence in the labor market of representatives of professions close to the functions, the ability of professional development organizations to raise prices for their services, the ability of employers to expand the range of requirements for labor owners, competition between members of the same profession.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, Модель п'яти сил конкуренції М. Портера, Ринок робочої сили, Конкуренція на ринку праці, M. Porter's model of the five forces of competition, Labor market, Competition in the labor market

Бібліографічний опис

Никоненко, А. В. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера для ринку робочої сили / А. В. Никоненко // Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : МЦНіД, 2020. – С. 28-30.