Англійська мова: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів по виконанню контрольних робіт для студентів I курсу спеціальності напряму 7050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та “Митна справа” заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток та поліпшення заочної освіти має важливе значення в сучасних умовах для забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами. Поглиблення та поширення міжнародного співробітництва в різних галузях вимагає від сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитися з новими технологіями та відкриттями в науці і техніці, сприяє встановленню контактів із зарубіжними фірмами та підприємствами.
Development and improvement of in absentia education have an important value in modern terms for providing of the state highly skilled specialists. Deepening and distribution of international cooperation in different industries requires higher school of the practical possessing a foreign language from a modern graduating student, that allows in good time to become familiar with NT and opening in a scitech, assists establishment of contacts with foreign firms and enterprises.

Опис

Ключові слова

митна справа, методичні рекомендації, custom business, methodical recommendations, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Англійська мова : метод. вказівки до вивч. дисц. та самост. роботи студ. по викон. контрол. робіт для студ. I курсу спец. напряму 7050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та “Митна справа” заоч. форми навчання / А. Л. Верба, Н. М. Остапченко, Л. В. Власенко, Н. Г. Нестеренко. – К. : НУХТ, 2005. - 76 с.