Обгрунтування алгоритму оптимального робастного керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оптимальне робастне керування у вигляді зворотного зв'язку від стану лінійного динамічного об’єкта мінімізує інтегрально-квадратичний функціонал при найбільш несприятливих збуреннях системи. Оптимальне мінімаксне керування знаходиться шляхом пошуку мінімально допустимого порогового значення функціоналу за допомогою чисельних ітераційних методів. Optimal robust control as feedback on the state of the linear dynamic object minimizes the integral quadratic functional under the most adverse disturbances system. Minimax optimal control is by finding the minimum threshold functionality using numerical iterative methods.

Опис

Ключові слова

оптимізаційна задача, робастність, синтез робастного регулятора, рівняння Ріккаті, функція Гамільтона, сполучена система, критеріальна задача, optimization problem, robustness, synthesis of robust regulator, Riccati equation, Hamiltonian, coupled system, problem by criteria, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Обгрунтування алгоритму оптимального робастного керування / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2014. - № 16. – С. 139–145.

Зібрання