Кавітаційний реактор (Патент на корисну модель № 1035)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1993

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до очистки стічних вод методом озонування й може бути використаним при окисленні важкорозчинних компонентів у воді, а також у різноманітних технологічних процесах у хімічній, нафтохімічній та інших галузях промисловості. Кавітаційний реактор містить проточну камеру з встановленим у ній кавітуючим елементом з патрубком підводу газу та дифузор. An invention relates to wastewater purification by ozonation method and can be used in oxidation of hardly soluble components in water, and also in various technological processes in chemical, petrochemical and other branches of industry. The cavitation reactor contains flow chamber with fixed in it cavitation element with nozzle for gas supply and diffuser.

Опис

Ключові слова

кавітаційний реактор, cavitation reactor, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 1035 Україна. Кавітаційний реактор / Козюк О. В., Боєв В. Ф., Березін В. В., Литвиненко О. А. ; заявник і патентовласник НУХТ. - опубл. 30.12.1993, Бюл № 3.

Зібрання