Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результати дослідження показали, що інноваційний розвиток України знаходиться на низькому рівні і постійно регресує. Про це може свідчити те, що питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП в україні у 2000-2013 рр. постійно скорочується. Таким чином, перед вітчизняними науковцями та практиками постає завдання пошуку джерел фінансових ресурсів та підвищення ефективності використання фінансових важелів. The results showed that the innovative development of Ukraine is low and constantly regressing. This may indicate that the proportion of fulfilled scientific and technical work in GDP in Ukraine in 2000-2013 gg. Is constantly decreasing. Thus, to domestic scholars and practitioners face the problem of finding sources of financial resources and efficient use of financial leverage.

Опис

Ключові слова

фінансове забезпечення, інноваційний розвиток, фінансова політика, financial support, innovative development, financial policy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Гербич, В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / Вікторія Гербич, Віктор Струнін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 306-307.