Основні напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні світова енергетична система знаходиться у стані невизначеності. Поточні глобальні тенденції в постачанні та споживанні енергії є вочевидь нестійкими - нестійкими в екологічному, економічному та соціальному плані. Проте, поряд із досягненнями, є і проблеми розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, що потребують вирішення. Це невідповідність організаційної структури паливно-енергетичного комплексу умовам конкурентного ринкового середовища, значне зношення і низька енергоефективність основних фондів та брак капіталовкладень на їх оновлення, низька інвестиційна привабливість підприємств ПЕК, неповні розрахунки споживачів за використані енергопродукти, відсутність диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та стратегічних енергетичних резервів тощо. At present, the global energy system is in a state of uncertainty. Current global trends in energy supply and consumption are clearly unsustainable - environmentally unsustainable, economically, and socially. However, along with the achievements, there is the problem of the fuel and energy complex to be solved. This discrepancy in the organizational structure of the fuel and energy complex of a competitive market environment, the significant wear and low energy assets and the lack of investment in their updates, low investment in energy sector companies, incomplete calculations used by consumers for energy products, the lack of diversification of energy supply sources and strategic energy reserves, etc.

Опис

Ключові слова

енергосистеми, енергетичні процеси, енергетична безпека, економіка держави, power grid, energy processes, energy security, state economy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мархай, А. Основні напрямки розвитку паливно-енергетичного комплексу України / Аліна Мархай, Марія Побережна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 83-84.