Витрати: науково-методичні підходи щодо сутності даної категорії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті для визначення сутності витрат розглянуто два підходи: трактування з точки зору загальної економічної теорії та бухгалтерського обліку. Проаналізовано класифікацію витрат, яка дає можливість формувати собівартість та управляти витратами. Розглянуто витрати з точки зору затрат втрачених можливостей. Визначена незаперечна роль витрат у господарський діяльності підприємств. Підкреслено відповідальне ставлення до вибору класифікації витрат, від якого залежить правильність організації системою управління витратами Two approaches are considered in the article to determine the nature of costs: interpretation in terms of general economic theory and accounting. Cost classification is analyzed, which enables cost formation and cost management. Costs in terms of cost lost opportunities are considered. The indisputable role of costs in the economic activity of enterprises has been determined. The emphasis is placed on the responsible attitude to the choice of cost classification, on which the correctness of the organization depends on the cost management system

Опис

Ключові слова

виробництво, управлінський облік, класифікація витрат, сутність поняття «витрати», економічна категорія, завдання обліку витрат, the essence of the concept of "costs", ресурси, господарська діяльність, management accounting, classification of costs, resources, economic category, the task of cost accounting, production, economic activity, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Витрати: науково-методичні підходи щодо сутності даної категорії / І. Й. Кравченко // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. моногр. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 21–31.