Формування ефективної кадрової політики організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із найважливіших факторів ефективності і конкурентоспроможності підприємства є забезпечення високої якості кадрового потенціалу. Ефективна кадрова політика - це робота з персоналом, у відповідності до концепції розвитку підприємства. Кадрова політика є складовою частиною стратегії підприємства, її метою є забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження кількісного і якісного складу кадрів, його розвитку, у відповідності з потребами підприємства, вимогами діючого законодавства, станом ринку праці. One of the most important factors in the efficiency and competitiveness of the company is to provide high quality human resources. Effective hr policy - is the work of staff in accordance with the concept of enterprise development. Personnel policy is part of the company strategy, its aim is to provide the optimal balance of renewal and preservation processes of quantitative and qualitative composition of the staff, its development, in accordance with the needs of the enterprise, the existing law, the state of the labor market.

Опис

Ключові слова

кадрова політика, організація, конкурентоспроможність, policy, organization, competitiveness, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Супруненко, М. Формування ефективної кадрової політики організації / М. Супруненко, О. Драган // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 213-215.