Сучасні методи проектування харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

АРМ \VinMachine - САО/СЛЕ система автоматизованого розрахунку й проектування механічного устаткування й конструкції розроблена в НТЦ "Автоматизированное Проектирование Машин" (Російська федерація). Наявні в системі АРМ \VinMachine можливості інструментального забезпечення дозволяють вирішувати велике коло прикладних завдань: 1. Проекту вати механічне устаткування і його елементи з використанням інженерних методик; 2. Проводити аналіз пружно-деформованого стану (з використанням методу кінцевих елементів) тривимірних об'єктів будь-якої складності при довільному закріпленні, статичному або динамічному навантаженні; 3. Створювати конструкторську документацію відповідно до ЄСКД; 4. Використовувати при проектуванні бази даних стандартних виробів і матеріалів, а також створювати власні. AWS \ VinMachine - SAO / fol computer-aided calculation and design and construction of mechanical equipment designed to SEC " Avtomatyzyrovannoe Designing Machines " (Russian Federation). Available in ARM System \ VinMachine possible instrumentation software enables to solve a large range of application problems: 1. Project cottons mechanical equipment and its components using engineering techniques; 2. Conduct analysis of elastic- strain state ( using the Finite Element ) three-dimensional objects of any complexity for arbitrary consolidation , static or dynamic loading ; 3. Create design documentation according to YESKD ; 4. Use when designing a database of standard products and materials, and create your own.

Опис

Ключові слова

механічне устаткування, конструкторська документація, інструментальні засоби, харчове виробництво, mechanical equipment, design documentation, tools, food production, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Блаженно, С. І. Сучасні методи проектування харчових виробництв : Конспект лекцій для студ. спец. 7.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв" ден. та заоч. форм навч. та 7.090226"Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості" ден. форми навч. / С. І. Блаженко, С. Д. Беседа, І. В. Житнецький, Ю. Ю. Доломакін. - К. : НУХТ, 2007. - 90 с.