Мехатронний дозувальний пристрій для сипких продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мехатронний дозувальний пристрій для сипких продуктів, що містить корпус, Г-подібний клапан, блок керування, який відрізняється тим, що Г-подібний клапан виконано з Г-подібної відсікаючої пластини, верхній кінець вертикальної її частини має шарнірне з'єднання з корпусом, а внизу до цієї частини приєднано поршень пневмоциліндра односторонньої дії, до якого примикає утримуюча пластина, на циліндрі в місце розташування його поршня з магнітними кільцями кріплять розподільник 3/2 з магнітним способом вмикання, з'єднаний з регулятором тиску з пропорційним керуванням та блоком керування, який має зв'язок з вагами для упаковки та продукту. Mechatron dosing device for bulk products containing the housing, G-shaped valve, control unit, characterized in that the G-shaped valve is made of a T-shaped cut-off plate, the upper end of its vertical part has a hinged connection to the housing, and Below this part is connected the piston of a pneumosilender of a one-way action, to which the holding plate adjoins, on a cylinder in a location of its piston with magnetic rings the distributor 3/2 with magnetic switching method, connected with the pressure regulator with p oportsiynym management and control unit that communicates with weights for packaging and product.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, мехатронний пристрій, сипкі продукти, дозувальний пристрій, mechatronic device, loose products, dosing device

Бібліографічний опис

Патент 120638 UA, МПК G01F (2017.01) Мехатронний дозувальний пристрій для сипких продуктів/ Якимчук М. В., Іванова Л. І., Якимчук В. М., Горчакова О. М.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201705318; заявл. 31.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл.№21, 2017 р.

Зібрання