Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Згідно з програмою дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» в другій частині пропонованого підручника розглядається теоретичний матеріал, який подається у формі лекцій і супроводжується прикладами типових задач. Наприкінці кожної лекції наведено перелік основних питань і достатня кількість завдань для самоконтролю та індивідуальної роботи студентів. Розраховано на студентів інженерно-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. According to the program of discipline "Theory of Probability and Mathematical Statistics" in the second part of the proposed tutorial is considered theoretical material that is in the form of lectures and accompanied by examples of typical problems. At the end of each lecture is a list of major issues and enough tasks for self-control and individual work of students. Designed for students of engineering and economic specialties of higher educational institutions of all forms of learning.

Опис

Ключові слова

теорія ймовірностей і математична статистика, практичні інженерно-економічні задачі, probability theory and mathematical statistics, practical engineering and economic problems, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник. Ч. 2. / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов. - К. : КОМПРИНТ, 2013. - 278 с.

Зібрання