Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник «Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу» складається з трьох розділів: перший присвячений лабораторно-практичним заняттям з якісного аналізу, другий – з кількісного, третій – з фізико-хімічних методів аналізу. В навчальному посібнику стисло викладений теоретичний матеріал з основних розділів аналітичної хімії, наведені більше 100 прикладів розв`язання типових задач. Для самостійної роботи до кожної з тем аудиторної та позааудиторної роботи студентів складені запитання, задачі, вправи, а також запропоновані тестові завдання для контролю знань. Textbook " Аnalytical chemistry and instrumental analysis" consists of three sections : the first is devoted to laboratory practice in qualitative analysis , the second - with Quantitative , third - of physical and chemical methods of analysis. In the book summarizes the theoretical background of the main sections of analytical chemistry, are more than 100 examples of solutions Liabilities typical problems. For self-study for each of the topics of classroom and extracurricular student work composed questions, problems, exercises, as well as the proposed control knowledge tests.

Опис

Ключові слова

титрування, хімічний та приборний аналіз, катіони, аніони, розчини, titration, chemical and instrumental analysis, cations, anions, solutions, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : навч. посіб. / Т. А. Пальчевська, А. П. Строкань, Г. В. Тарасенко та ін. – Київ: КНУТД, 2013. - 237 с.