Термічний опір у пристінному шарі низхідних плівок високов'язких рідин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано гіпотезу високоефективного теплоперенесення в плівках густого яблучного соку. Визначено умови і методику проведення дослідження. Здійснено порівняння отриманих експериментальних даних з даними інших авторів і проаналізовано причини розбіжності. Результати дослідження теплогідродинамічних процесів, зокрема в пристінному шарі, при нагріванні високов 'язкої рідини та при її концентруванні, коли рідина стікає у вигляді плівки по внутрішній поверхні вертикальних труб, дали змогу виявити особливості механізмів теплоперенесення. Визначено вплив на термічний опір тепловіддачі геометричних та режимних параметрів і теплофізичних властивостей робочої рідини. Проаналізовано особливості фізичної моделі і механізмів теплоперенесення в пристінному шарі рідини, які визначають його термічний опір. Отримані результати доповнюють науковотехнічну базу створення теплотехнологічних установок. A hypothesis of highly effective heattransfer in the down falling apple juice films and its substantiations have been studied thoroughly. The experimental conditions and methods of experimentation as well as data processing methodology are presented and discussed. The obtained experimental results were compared with the data available in literature; the sources of discrepancies were analyzed. The results of thermo-hydrodynamic processes, in particulars within the boundary level, during the heating of the viscous falling down the inner vertical tubular surface films allowed to highlight the specifics of heat transfer. The influence of sur-face geometry, regime parameters and physical properties of working liquid were determined. The particulars of the physical model and transport mechanisms within the boundary layers of liquid, which determine its thermal resistance, are presented. The obtained results may add to the theoreti-cal bases for modern designing practice of thermal techno- logical plants.

Опис

Ключові слова

термічний опір, теплоперенесення, поверхневе кипіння, яблучний сік, heat transfer, thermal resistance, evaporation, surface boiling, apple juice, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Термічний опір у пристінному шарі низхідних плівок високов'язких рідин / М. О. Прядко, О. В. Глоба, A. B. Форсюк, В. З. Глоба // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 6. – С. 177-185.

Зібрання