Основні шляхи зниження собівартості продукції підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки - підприємства, тому що саме на підприємстві створюється продукція, виконуються роботи, надаються послуги. Найважливішою економічною категорією, що характеризує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції є собівартість продукції. Вона є також найважливішим якісним показником роботи підприємства, тому що характеризує рівень використання всіх ресурсів (змінного і постійного капіталу), що знаходяться в розпорядженні підприємства. Товаровиробник повинен прагнути зниження собівартості, оскільки її зниження забезпечує йому додатковий прибуток. In terms of market relations center of economic activity moves to the main level of the whole economy - the company because the company is established products, the works, services are provided. The most important economic category that the expenditures on production and marketing is the cost of production. It is also an important quality indicator of the company, as characterizes the use of all resources (variable and constant capital) held by the company. Producers should strive to reduce the cost, because its reduction gives him additional income.

Опис

Ключові слова

ринкові відносини, товаровиробник, собівартість, прибуток, market relations, commodity, cost, profit, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кравченко, К. Основні шляхи зниження собівартості продукції підприємства / Катерина Кравченко, Ольга Литвинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 74-76.