Порівняльна характеристика мотивації та стимулювання персоналу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-якої компанії, незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати виробничим процесом управлінці. Однак навіть якщо вдалося сформувати колектив зі справжніх професіоналів, не слід забувати про те, що персонал потрібно постійно мотивувати та стимулювати. Мотивація та стимулювання співробітників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей організації, по суті, є головним завданням керівництва персоналом. For successful operation of any production and any company, regardless of the services and products it provides necessary working effectively and qualified personnel, competent and able to manage the production process managers. However, even if it can form a team of true professionals, we should not forget that staff need to constantly motivate and encourage. Motivating and encouraging employees occupies a central place in human resource management, as it serves the immediate cause of their behavior. Orientation employees to achieve organizational goals, in fact, is the main task management personnel.

Опис

Ключові слова

порівняльна характеристика, мотивація, персонал, comparative characteristics, motivation, personnel, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Пронюк, Г. Порівняльна характеристика мотивації та стимулювання персоналу / Ганна Пронюк, Олена Безпалько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 204-205.