Technology of dried food products and food products using it: evaluation of efficiency and implementation prospects

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результати проведених досліджень свідчать про високий рівень інноваційного потенціалу розроблених технологій. Встановлено, що запровадження розроблених технологій забезпечує високий рівень наукоємності продукції. Наукоємність виробництва нової сушеної харчової продукції визначена на рівні 1,11…1,18 %, що в 1,5…2,5 рази перевищує відповідні показники за іншими видами економічної діяльності в Україні. Оцінювання науково-технічної результативності проведеного дослідження свідчить, що одержані наукові результати мають високу якість і можуть бути застосовані в багатьох напрямках, зокрема під час розробки нових рішень у сфері харчових технологій, виробництва машин й устаткування для вироблення харчових продуктів, упакування, транспортної й складської логістики. На основі розрахунку показників інвестиційних витрат та періоду їх окупності здійснено оцінку інвестиційної привабливості проекту з виробництва сушеної харчової продукції за розроблених технологій. Низький період окупності (до 3-х років) доводить доцільність реалізації проекту та його привабливість для інвестора. Діагностовано високий рівень потенціалу розробленої технології сушеної харчової продукції та значні перспективи щодо її реалізації у практичній діяльності підприємств харчової промисловості. The results of the research indicate a high level of innovative potential of the developed technologies. It is established that the introduction of the developed technologies provides a high level of knowledge-intensive products. The knowledge intensity of the production of new dried food products is determined at the level of 1.11…1.18 %, which is 1.5…2.5 times higher than the corresponding indicators for other types of economic activity in Ukraine. Evaluation of scientific and technical effectiveness of the 301 study shows that the obtained scientific results are of high quality and can be applied in many areas, including the development of new solutions in food technology, production of machinery and equipment for food production, packaging, transport, and warehousing logistics. Based on the calculation of investment costs and their payback period, the investment attractiveness of the project for the production of dried food products using the developed technologies were assessed. The low payback period (up to 3 years) proves the feasibility of the project and its attractiveness to the investor. The high level of potential of the developed technology of dried food products and significant prospects for its implementation in the practice of food industry enterprises have been diagnosed.

Опис

Ключові слова

dried food products, food Industry, scientific research, potential for scientific development, knowledge intensity, сушена харчова продукція, харчова промисловість, наукові дослідження, потенціал наукової розробки, наукоємність, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Technology of dried food products and food products using it: evaluation of efficiency and implementation prospects / O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, O. Skyrda , V. Hubenia, O. Liulka, Yu.Tkachuk , R. Matiushenko// Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : scientific monograph. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 285-302