Умови для інформативно - комунікативних технологій в освіті України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досвід та успіхи розвинених країн світу в галузі науки, виробництва нових технологій свідчать про необхідність перебудови системи освіти у напрямку створення умов для особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися відповідно до своїх нахилів. Перед сучасною системою освіти постало завдання адаптації людей (учнів, студентів) до життя в інформаційному суспільстві. Перед освітою стоїть завдання задовольняти нові потреби та відповідати новим вимогам. The experience and success of developed countries in science, new technologies suggest the need to restructure the education system towards creating conditions for the individual who has freely exercise their abilities to develop according to their inclinations. Before the modern education system faced the task of adaptation of people (students) to life in the information society. Before the formation of a task to meet new needs and meet the requirement.

Опис

Ключові слова

освіта України, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство, education in Ukraine, information and communication technologies, information society, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Кияшко, О. В. Умови для інформативно-комунікативних технологій в освіті України / О. В. Кияшко // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 176-184.