Актуалізація державного управління розвитком національного корпоративного сектору / Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції

Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науково-практичній монографії вперше систематично розглянуто вплив глобалізаційних процесів в умовах ліберальних економічних конструкцій трансформаційних та розвинених економік. Під призмою розбудови національного інституціонального середовища розглядаються процеси адаптації економічного простору та корпоративного сектору до вимог розвинених світових ринкових спільнот. The author of the scientific and practical monograph for the first time systematically examines the influence of globalization processes in the conditions of liberal economic constructions of transformational and developed economies. Under the prism of the development of the national institutional environment the processes of adaptation of the economic space and the corporate sector to the requirements of developed world market communities are considered.

Опис

Ключові слова

корпоративний глобалізм, корпоративний сектор, екстенсивний розвиток, державне управління, інтеграція, криза, конкурентоспроможність, corporate globalism, corporate sector, extensive development, state governance, integration, crisis, competitiveness, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Актуалізація державного управління розвитком національного корпоративного сектору : монографія. Ч. 1 : Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції / Т. В. Березянко – К. : ДКС центр, 2009. – 262 с.

Зібрання