Чинники формування дефіциту робітничих кадрів на підприємствах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті визначено та проаналізовано причини виникнення дефіциту робітників в українській економіці. Запропоновано заходи щодо мінімізації негативного впливу чинників формування дисбалансу на промисловому сегменті ринку праці з метою забезпечення його поступового подолання. The article identifies and analyzes the causes of shortages of workers in the Ukrainian economy. The measures concerning minimize the negative impact of factors forming the imbalance on the industrial segment of the labor market to ensure its gradual elimination are proposed.

Опис

Ключові слова

промисловий сегмент ринку праці України, дисбаланс попиту і пропозиції на ринку праці, державне регулювання ринку праці, робітничі кадри, деформалізований стан соціально-економічних відносин, інституціоналізм, industrial segment of the labor market, supply and demand imbalance on the labor market, government regulation of the labor market, working staff, deformalized state of socio-economic relations, institutionalism, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Никоненко, А. В. Чинники формування дефіциту робітничих кадрів на підприємствах України / А. В. Никоненко // Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : монографія. – Київ : Виниченко, 2014. – С. 228–245.