Сатуратор з еластичним барботером (Патент на корисну модель № 82999)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сатуратор еластичний з барботером, що виконаний у вигляді циліндричного корпусу з конічним днищем, патрубком для підводу дефекованого соку в верхній частині сатуратора та відводу обробленого соку з нижньої частини сатуратора, і патрубком для підводу сатураційного газу в конічну частину сатуратора через барботер і його відводу зверху через каплевловлювач. Барботер сатуратора представляє собою конічну камеру для підводу сатураційного газу, закриту зверху еластичною перфорованою перегородкою. Saturator elastic with sparger configured as a cylindrical shell with a conical bottom, a connection for supplying defecated juice in the upper part of the carbonator and the outlet of the treated juice from the bottom of the carbonator and the branch pipe for supplying the carbonated gas in the conical part of the saturator through the bubbler and its removal from the top through the drip pan sparger. Carbonator is a conical chamber for supplying carbonation gas, closed at the top elastic perforated septum.

Опис

Ключові слова

надійність роботи, витрати енергії, сатуратор, еластичний барботер, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, reliability, energy costs, saturator, flexible bubbler

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 82999, МПК (2013.01) С13В 20/00. Сатуратор з еластичним барботером / Д. М. Люлька, В. В. Пономаренко, О. М. Люлька. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т. харч. техн. – № u 201207597; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. – 3 с.

Зібрання